ระบบวารสารวิชาการแสงอีสาน IP : 100.28.227.63 : วารสารวิชาการแสงอีสานมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม-ธันวาคม ฉบับประจำเดือน มกราคม- สิงหาคม ของทุกปี
ชื่องานวิจัย/บทความ เจ้าของผลงาน
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เทศบาลตำบลจอมทอง อำาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภ อาทิตย์ ผ่านพูล
กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) กับการประยุกต์สู่การสอนพูดภาษาอังกฤษ ภัทรลดา วงษ์โยธา
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำาผิดซ้ำในคดียาเสพติด รศ.ดร.พงษ์กฤษณ มงคลสินธุ์

Previous Next

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิตของประชาชนบ้านศิลา ตำบลศิลา...พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านเหล่า... จักรี ศรีจารุเมธีญาณ
การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ในการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา SO 1059 : กรณีศึกษานักศึกษา... นางสาวกฤติกา ชนะกุลพระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิรินายปริญญา ตรีธัญญานางสาวณัฐหทัย นิรัติศัยนางสาวณัฐชยา กำแพงแก้ว
การปฏิวัติของศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาไทยในยุค 4.0... ดร.อัญชลี วิมลศิลป์
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำ...รศ.ดร.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน... แสงอาทิตย์ ไทยมิตรพระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร. ถาวร วรบุตร
อ่านเล่มเต็ม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
ประชาชนชายขอบ พระมหาจักรี ญาณสมฺปนฺโน ดร. สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย
การเรียนรู้การเมือง พัชรี ศิลารัตน์
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ชนาธิป ศรีโท รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ชุลีพร นาหัวนิล
ปัญหาอาชญากรรมในสังคม พันตำรวจโท ชำนิ คนไว
จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสายตรวจ พันตำรวจโท ชูวิทย์ บุญรักษา
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์... วิรุธ นิลเพชร ก้องพิพัฒน์ กองคำ ดาวฤดี ศรีษะเกษ สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย ชุลีพร นาหัวนิล
อ่านเล่มเต็ม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านเชียงเหียน... ทะนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เสมอ มะปัญญา สมทรง สุวพานิช อรุณี จันทร์ศิลา
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน... กัณณภัทร หุ้นสุวรรณ
การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดและกระบวนการประชาคม... วิรุธ วิโรจโน ชนาธิป ศรีโท
...
...
อ่านเล่มเต็ม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
การพัฒนาโปรแกรมเสริมความรู้สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ คัมภีรภาพ คงสำรวย เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์
การสอนภาษอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ไพโรจน์ บัวสุข ศักดิพงษ์ โสภาจร สมควร ข่าสะโปน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์... มนตรี รอดแก้ว
การศึกษาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องโยนิโสมนสิการในพุทธปรัชญาเถรวาท นางสาวสาคร กองเพชร ภัทรชัย อุทาพันธ์ สุรวุฒิ แสงมะโน
อ่านเล่มเต็ม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
บทบาทผู้นำท้องถิ่นนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... ทะนงศักดิ์ ปุดสินธุ์
ปัญหาทางกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษา... บัณฑิต ขวาโยธา เพิ่ม หลวงแก้ว
การดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...ลาวัลย์ อุระศิลป์ พระครูสุธีจริยวัฒน์
การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีพัฒนานักเรียนด้วยหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขา... พันธนันท์ นฤภัย ภัทรชัย อุทาพันธ์ สุรวุฒิ แสงมะโน
อ่านเล่มเต็ม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์... วนิดา พานโน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม... พระครูปริยัติสารโสภิต พระครูสุธีจริยวัฒน์ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน...kbd>สมคิด เมืองสอน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก
การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา... เกรียงไกร รักษาวงศ์ พระครูสุธีจริยวัฒน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาล... บุษรา พรเรืองวงศ์ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก
อ่านเล่มเต็ม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วง...พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ พระครูสุธีจริยวัฒน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมน้ำ... พระครูปิยเจริยาทร พระครูปลัดสมัย ผาสุโก
การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสงฆ์เขต... พระพอนสี มานจิตฺโต พระครูสุธีจริยวัฒน์
ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนพัฒนศักดิ์ ศรีวงษ์ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... พิลาพร วิชาดี พระครูสุธีจริยวัฒน์
อ่านเล่มเต็ม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1