ระบบวารสารวิชาการแสงอีสาน IP : 54.159.30.26 : วารสารวิชาการแสงอีสานมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม-ธันวาคม ฉบับประจำเดือน มกราคม- สิงหาคม ของทุกปี
ชื่องานวิจัย/บทความ เจ้าของผลงาน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5ES) ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รัชดาพร ทองยศ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมในสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นางสาวนภาพร ตาดี
รูปแบบการดำรงชีวิตของพระภิกษุในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พระชัยวัฒน์ กนฺตวีโร

Previous Next

1.การพัฒนารูปแบบการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับเยาวชนของศูนย์ปฏิบัติธรรม... สําเร็จ ยุรชัย และ สุนทร ฉมารัตน์
2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ด้วยการเรียนแบบค้นพบ ... กีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง
3.บทบาทของผู้นําท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษ... ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
4.ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน...บัณฑิต ขวาโยธา
5.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ...พระอาทิตย์ อริยธมฺโม
6.สถาบันตุลาการตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา...อาทิตย์ ผ่านพูล
อ่านเล่มเต็ม ฉบับที่ 29
1.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏ...พระครูสมุห์สิทธิ์ธิพัทร กตสาโร
2.ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานดำานโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาลตําบลโนนท่อน...ประเสริฐศักดิ์ ภวภูตานนท์
3.ความพงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำาบลโคกสูง...นายสยาม ตั้งแก้ว
4.ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ของเทศบาลตําบลบ้านฝาง...นายพิสิทธิ์ อุดชาชน
5.ความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการให้บริการสวัสดิการสังคมศึกษาเฉพาะกรณี : สถาน...นายสมบูรณ์ผล ทุมพันธ์
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา...จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์
อ่านเล่มเต็ม ฉบับที่ 28