IP : 54.159.30.26 สืบค้นวารสารวิชาการแสงอีสาน
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องอังกฤษ คำสำคัญ/keyword วันเดือนปี ชนิด ผู้แต่ง   ลิงค์/ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องอังกฤษ คำสำคัญ/keyword วันเดือนปี ชนิด ผู้แต่ง   ลิงค์/ดาวน์โหลด
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
THAI SANGHA ADMINISTRATION
-
13มกราคม2559
บทความวิชาการ
นายมนตรี รอดแก้ว
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The public opinion toward the operating of Sanap Thuep Sub-District Municipality, Wong Noi District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province.
ความคิดเห็น, การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
14มกราคม2559
งานวิจัย
วรวุฒิ สุขสมบูรณ์
การพัฒนารูปแบบการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนของศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
The Development of Ethical Inculcation Model for the Youth of Dharma Practice Center SuansomdejPraputtajan( AjAsopamahaten ), Bantone Sub-district, Prayeun District, KhonKaen Province
การพัฒนา,คุณธรรม,เยาวชน
15มกราคม2559
งานวิจัย
สำเร็จ ยุรชัย
6491928.pdf
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ด้วยการเรียนแบบค้นพบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Developing Mathayomsueksa 4 Students Learning Achievement in the Social studies, Religion and Culture Content Strand entitled “Thai Politics and Government Development” through Discovery Method
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์, การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
11มกราคม2559
งานวิจัย
กีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง
2536629.pdf
บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
The Roles of Local Leader in Managing Natural Resource and Community Environment : A Case Study in Prachaksinlapakhom District, Udonthani Province
ผู้นำ,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
20กุมภาพันธ์2559
งานวิจัย
ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
851030.pdf
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Legal issues in quality standard of fundamental education
กฎหมาย, คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14กุมภาพันธ์2559
งานวิจัย
บัณฑิต ขวาโยธา
6281131.pdf
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนำหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
The People’s Opinion towards Application of ๔ Iddhipada to Duty performance of Personnel in Saothong Sub-district Administrators Organization,Ronphibun district,Nakhon Si Thammarat province
ความคิดเห็น, อิทธิบาท4, องค์การบริหารส่วนตำบล
28กุมภาพันธ์2559
งานวิจัย
พระอาทิตย์ อริยธมฺโม
9440632.pdf
สถาบันตุลาการตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
Judiciary in Buddhism
ตุลาการ, พระพุทธศาสนา
30มกราคม2559
บทความวิชาการ
อาทิตย์ ผ่านพูล
7894333.pdf
การอธิบายความเรื่องจิตของพระพุทธศาสนานิกายเซน
-
จิต,เซน
14กุมภาพันธ์2559
บทความวิชาการ
พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ
2999934.pdf
มนุษย์คุณภาพมาตรฐาน ISO
-
มนุษย์
22กุมภาพันธ์2559
บทความวิชาการ
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม
465335.pdf
การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักปฏิบัติธรรมภาคอีสาน
-
สำนักปฏิบัติธรรม, ปฏิบัติกรรมฐาน, การพัฒนา, รูปแบบ
7มกราคม2559
งานวิจัย
พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธฒฺโม
9029736.pdf
การจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่ามในชุมชนผู้ไท
THE FAMILY CONFLICT RESOLUTION OF THE ELDERLY PERSON IN PHUTHAI COMMUNITY
ชุมชนผู้ไท, พ่อล่าม-แม่ล่าม, กระบวนการจัดการความขัดแย้ง
23มกราคม2559
งานวิจัย
พระมหาประทีป สญฺญโม
5091837.pdf
ผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำต่อความสามารถ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักรเยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
THE EFFECTS OF ENGLISH READING TEACHING WITH USING SIGTH WORD APPROACH TO ENGLISH READING ABILITY OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENT
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำ, ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
30กุมภาพันธ์2559
งานวิจัย
จักรี สีดา
2267138.pdf
Development in India: Dalits left behind
Development in India: Dalits left behind
Development, India
22กุมภาพันธ์2559
งานวิจัย
Priyadarshi Telang
1448639.pdf
The concept of Ahimsa in Buddhism and Janism
The concept of Ahimsa in Buddhism and Janism
Ahimsa , Buddhism , Janism
25กุมภาพันธ์2559
บทความวิชาการ
ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์
9702440.pdf
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
The role of the monks on the local development nongbuaban tambol Chatturat District in Chaiyaphum province
บทบาทของพระสงฆ์ 2. การพัฒนาท้องถิ่น 3. ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส
19กุมภาพันธ์2559
งานวิจัย
ดร.พัชรี ศิลารัตน์
5973641.pdf
การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
A Study on Mathematics Project Management in Newly Expanded Secondary Schools
การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์, โครงงานคณิตศาสตร์
23มกราคม2560
งานวิจัย
เสมอ นะปัญญา
การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดและกระบวนการประชาคมโดยบูรณาการกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
The democratic development by using the concepts and the international community by integrating to the concepts of deliberative democracy to strengthen the community.
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ, กระบวนการประชาคม.Deliberative democracy, International community
12มกราคม2560
บทความวิชาการ
ชนาธิป ศรีโท
การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดและกระบวนการประชาคมโดยบูรณาการกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
The democratic development by using the concepts and the international community by integrating to the concepts of deliberative democracy to strengthen the community.
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ, กระบวนการประชาคม Deliberative democracy, International Community
10มกราคม2560
บทความวิชาการ
วิรุธ นิลเพ็ชร
รูปแบบการดำรงชีวิตของพระภิกษุในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
LIVELIHOOD STYLE OF MONKS IN THE VICINITY OF MUANG SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE
การดำรงชีวิตของพระภิกษุ
7มกราคม2560
งานวิจัย
พระชัยวัฒน์ กนฺตวีโร
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมในสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
The Role of School Administrators to Promote The Teaching and Learning Emphasizing on Learner Center in Nam Pong – Kranuan School – Cluster Campus under Khonkaen Secondary Educational Service Area Office 25
คำสำคัญ : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ/The
12เมษายน2560
งานวิจัย
นางสาวนภาพร ตาดี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5ES) ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES USED INQUIRY CYCLES(5ES) INSTRUCTIONAL MODEL EMPHASIZING ANALYTICAL THINKING ON FACTORING POLYNOMIALS DEGREE 2 FOR MATHAYOMSUKSA 2
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5ES) ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
31กรกฎาคม2560
งานวิจัย
รัชดาพร ทองยศ