ระบบวารสารวิชาการแสงอีสาน IP : 100.28.227.63 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับ Username และ Password ในการอัพโหลดบทความเข้าสู่วารสารแสงอีสาน
หมายเลขบัตรประชาชน * ไม่ต้องมีขีด ไม่ต้องเว้นวรรค
ชื่อ-สกุล
ตั้งรหัสผ่าน * อย่างน้อย 8 ตัว (โปรดจดจำ เพื่อประโยชน์ในการงานวิจัย/บทความในครั้งต่อไป)
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
สถาบัน/หน่วยงาน
* ในกรณีเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ใส่คำว่านักศึกษาลงไปด้วย
 

* เมื่อท่านกดปุ่ม ยืนยันการสมัครแล้ว ท่านสามารถใช้รหัสบัตรประชาชนกับรหัสผ่านที่ท่านสมัครไว้เข้าใช้งานได้ทันที